Mediacje – co to takiego


Tak to już w świecie jest, że w sprawach ludzkich często pojawia się różnica zdań prowadząca do powstawania sporów i konfliktów o różnym przebiegu i natężeniu. Bywa tak, że potrafimy sami doprowadzić spór do satysfakcjonującego dla Stron rozstrzygnięcia ale zdarza (…)

Czytaj dalej »

Podstawa prowadzenia mediacji


Podstawą do przeprowadzenia mediacji jest zgoda Stron konfliktu by znaleźć rozstrzygnięcie przy udziale mediatora. Strony decydują się wówczas na mediację umowną , którą przeprowadza się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stronami , w której określony jest przedmiot mediacji i wskazana (…)

Czytaj dalej »

Sprawy podlegające mediacji


SPRAWY KARNE Ponieważ jesteśmy państwem należącym do Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani stosować się do wydawanych przez organy unijne decyzji i rekomendacji. Do posiadania w swoim systemie karnym instytucji mediacji zobowiązuje nasz kraj decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej ( 2001/220//WSiSW) z (…)

Czytaj dalej »

Nieletni sprawca czynu karalnego


W tych mediacjach celem głównym wydaje się być odsuwanie nieletnich od formalnego systemu wymiaru sprawiedliwości przy równoczesnym utrzymaniu świadomości u nieletniego , iż dopuścił się popełnienia czynu zagrożonego karą kodeksową. Najważniejszą korzyścią tego postępowania mediacyjnego wydaje się być możność zrozumienia (…)

Czytaj dalej »

Sprawy cywilne


Na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy „Kodeks postępowania cywilnego” i niektórych innych ustaw , która weszła w życie 10 grudnia 2005 roku , możliwe stało się kierowanie przez sądy do mediacji wszystkich spraw , (…)

Czytaj dalej »

Sprawy gospodarcze


Jedną z wyodrębniających się wyraźnie kategorii spraw cywilnych są sprawy gospodarcze. Mediacja ma tu ułatwiać dochodzenie przez przedsiębiorców praw i należności w obrocie gospodarczym , przy całkowitej ochronie prawnej tych podmiotów , które wybrały alternatywny do sądowego tryb dochodzenia . (…)

Czytaj dalej »

Sprawy rodzinne


To absolutnie szczególna kategoria spraw. Konflikty zwane rodzinnymi , to tak naprawdę konflikty małżonków , w które chcąc nie chcąc wikłane są dzieci.Utrzymywanie konfliktowej sytuacji w rodzinie prowadzi do kryzysów w różnych konfiguracjach i destabilizacji rodziny a ostatecznie całkowitego jej (…)

Czytaj dalej »

Mediator


Ze względów formalnych ,zgodnie z obowiązującymi przepisami, mediatorem może być osoba godna zaufania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych. Poza wymogami formalnymi panuje przekonanie, iż najważniejszym atrybutem mediatora jest jego emanująca charyzmą osobowość (…)

Czytaj dalej »

Zasady mediacji


By proces mediacji przebiegał prawidłowo konieczne jest respektowanie przez mediatora i uczestników mediacji następujących zasad : Zasada dobrowolności. Mówi ona o tym, że uczestnicy mediacji przystępują do niej z własnej ,niczym nie przymuszonej woli, ponieważ chcą być twórcami takiego rozstrzygnięcia (…)

Czytaj dalej »

Ugoda i protokół z mediacji


Po przeprowadzeniu mediacji w formie bezpośredniej lub pośredniej , mediator sporządza protokół /sprawozdanie w sprawach karnych /, w którym wskazany jest czas i miejsce mediacji, imiona, nazwiska i adresy Stron, imię nazwisko i adres mediatora a także wynik mediacji. Mediator (…)

Czytaj dalej »