Mediacje – co to takiego

Tak to już w świecie jest, że w sprawach ludzkich często pojawia się różnica zdań prowadząca do powstawania sporów i konfliktów o różnym przebiegu i natężeniu. Bywa tak, że potrafimy sami doprowadzić spór do satysfakcjonującego dla Stron rozstrzygnięcia ale zdarza się też, że nie umiemy. Najczęściej pojawiają się wówczas dwa uczucia: złość i bezsilność we […]

Podstawa prowadzenia mediacji

Podstawą do przeprowadzenia mediacji jest zgoda Stron konfliktu by znaleźć rozstrzygnięcie przy udziale mediatora. Strony decydują się wówczas na mediację umowną , którą przeprowadza się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stronami , w której określony jest przedmiot mediacji i wskazana osoba mediatora lub sposób jego wyboru a także zgoda obu stron na udział w postępowaniu […]

Sprawy podlegające mediacji

SPRAWY KARNE Ponieważ jesteśmy państwem należącym do Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani stosować się do wydawanych przez organy unijne decyzji i rekomendacji. Do posiadania w swoim systemie karnym instytucji mediacji zobowiązuje nasz kraj decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej ( 2001/220//WSiSW) z 15 marca 2001r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym. Celem postępowania mediacyjnego w sprawach […]

Nieletni sprawca czynu karalnego

W tych mediacjach celem głównym wydaje się być odsuwanie nieletnich od formalnego systemu wymiaru sprawiedliwości przy równoczesnym utrzymaniu świadomości u nieletniego , iż dopuścił się popełnienia czynu zagrożonego karą kodeksową. Najważniejszą korzyścią tego postępowania mediacyjnego wydaje się być możność zrozumienia przez nieletniego istoty zła , jakiego się dopuścił i skutków tego zła dla życia i […]

Sprawy cywilne

Na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy „Kodeks postępowania cywilnego” i niektórych innych ustaw , która weszła w życie 10 grudnia 2005 roku , możliwe stało się kierowanie przez sądy do mediacji wszystkich spraw , w których zawarcie ugody jest dopuszczalne (art. 10 k.p.c.) a ugoda wypracowana w mediacji zyskała […]

Sprawy gospodarcze

Jedną z wyodrębniających się wyraźnie kategorii spraw cywilnych są sprawy gospodarcze. Mediacja ma tu ułatwiać dochodzenie przez przedsiębiorców praw i należności w obrocie gospodarczym , przy całkowitej ochronie prawnej tych podmiotów , które wybrały alternatywny do sądowego tryb dochodzenia . W szczególności ma w stopniu znaczącym przyspieszyć dochodzenie roszczeń i obniżyć jego koszty , co […]

Sprawy rodzinne

To absolutnie szczególna kategoria spraw. Konflikty zwane rodzinnymi , to tak naprawdę konflikty małżonków , w które chcąc nie chcąc wikłane są dzieci.Utrzymywanie konfliktowej sytuacji w rodzinie prowadzi do kryzysów w różnych konfiguracjach i destabilizacji rodziny a ostatecznie całkowitego jej rozpadu. Stopień zniszczenia rodziny jest uwarunkowany ilością konfliktowych wątków , częstotliwością pojawiania się , czasem […]

Mediator

Ze względów formalnych ,zgodnie z obowiązującymi przepisami, mediatorem może być osoba godna zaufania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych. Poza wymogami formalnymi panuje przekonanie, iż najważniejszym atrybutem mediatora jest jego emanująca charyzmą osobowość dająca poczucie kompetencji.W tym kontekście można powiedzieć,że mediator to ten, który potrafi „piętrzenie niemożności” przemieniać […]

Zasady mediacji

By proces mediacji przebiegał prawidłowo konieczne jest respektowanie przez mediatora i uczestników mediacji następujących zasad : Zasada dobrowolności . Mówi ona o tym, że uczestnicy mediacji przystępują do niej z własnej ,niczym nie przymuszonej woli, ponieważ chcą być twórcami takiego rozstrzygnięcia sporu, które zaspokoi wzajemne roszczenia Stron w stopniu zadowalającym Strony. Mówi ona też, że […]

Ugoda i protokół z mediacji

Po przeprowadzeniu mediacji w formie bezpośredniej lub pośredniej , mediator sporządza protokół /sprawozdanie w sprawach karnych /, w którym wskazany jest czas i miejsce mediacji, imiona, nazwiska i adresy Stron, imię nazwisko i adres mediatora a także wynik mediacji. Mediator podpisuje protokół . Protokół nie zawiera ,żadnych informacji z przebiegu mediacji. Odpisy protokołu otrzymują Strony […]

Co wiedzieć trzeba o psychoterapii

Zdrowie psychiczne Według konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia przyjętej w 1949r. zdrowie psychiczne to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Najprościej rzecz ujmując ,jest to poczucie takiej harmonii wewnętrznej , która skutkuje budowaniem harmonii w relacjach z rzeczywistością zewnętrzną ,co wyraża się w jak najpełniejszym rozwoju intelektualnym ,emocjonalnym ,społecznym i dobrą ,czyli generującą jak najmniej […]

Psychoterapia psychodynamiczna

To nurt pracy z pacjentem wywodzący się z koncepcji analitycznej Z. Freuda, przyjmującej że psychiczność nie jest identyczna ze świadomością a więc , że musi istnieć jakieś życie psychicznie nieuświadamiane a w jego obszarze „czynnik przywracający zdrowie”. Psychoterapia psychodynamiczna do swojego rozumienia pacjenta włącza także dorobek teoretyczny i praktyczny następców i kontynuatorów myśli Z. Freuda […]

Edukacja

Dość powszechnie znane jest powiedzenie, że „człowiek uczy się do końca życia”. Trudno jest odmówić słuszności temu przekonaniu . Zmieniamy się my i świat wokół nas a będąc tylko ludźmi, nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się wszystkiego „na raz”, „na całe życie”. Zazwyczaj uczymy się tego, co w danej chwili jest nam potrzebne do bieżącego […]

Mediacje

CO TO TAKIEGO ? Tak to już w świecie jest, że w sprawach ludzkich często pojawia się różnica zdań prowadząca do powstawania sporów i konfliktów o różnym przebiegu i natężeniu. Bywa tak,że potrafimy sami doprowadzić spór do satysfakcjonującego dla Stron rozstrzygnięcia ale zdarza się też , że nie umiemy. Najczęściej pojawiają się wówczas dwa uczucia […]

Obszar specjalnej troski

Pedagogika specjalna , jako dyscyplina naukowa mająca swój wymiar teoretyczny i praktyczny powstała za sprawą wrażliwości mądrych ludzi, którym trudno było pojąć i przyjąć ,że są dzieci nie obejmowane należytą opieką i troską w zakresie rozwoju a nawet wykluczane społecznie z powodu deficytów uniemożliwiających funkcjonowanie uznawane społecznie za normę. NESTORZY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Ks. Jakub Falkowski […]

Pionierzy psychoanalizy

Zygmunt Freud , austriacki neurolog , neuropatolog, psycholog i   psychiatra , twórca psychoanalizy oraz psychologii głębi. Urodził się 6 V 1856 r. we Freibergu na Morawach, w rodzinie lekarskiej pochodzenia żydowskiego. Gdy miał 4 lata, cała rodzina przeprowadziła się do Wiednia. W wieku 17 lat zaczął studiować na Uniwersytecie Wiedeńskim biologię, a później medycynę. Po […]

Zespół

Mgr. pedagogiki specjalnej , oligofrenopedagog, absolwentka WSPS. Trener warsztatów umiejetności psychospołecznych. Psychoterapeuta psychodynamiczny. Mediator sądowy w sprawach rodzinnych, cywilnych, karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego. Lista mediatorów Sadu Okręgowego w Warszawie. Zawodowo psychoterapeuta dorosłych, dzieci i młodzieży Poradniach Zdrowia Psychicznego i gabinecie prywatnym. „Spodziewam się, że przejdę życie tylko raz. Zatem jeśli nie będzie w […]