Mediacje – co to takiego

Tak to już w świecie jest, że w sprawach ludzkich często pojawia się różnica zdań prowadząca do powstawania sporów i konfliktów o różnym przebiegu i natężeniu. Bywa tak, że potrafimy sami doprowadzić spór do satysfakcjonującego dla Stron rozstrzygnięcia ale zdarza się też, że nie umiemy. Najczęściej pojawiają się wówczas dwa uczucia: złość i bezsilność we …

Podstawa prowadzenia mediacji

Podstawą do przeprowadzenia mediacji jest zgoda Stron konfliktu by znaleźć rozstrzygnięcie przy udziale mediatora. Strony decydują się wówczas na mediację umowną , którą przeprowadza się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stronami , w której określony jest przedmiot mediacji i wskazana osoba mediatora lub sposób jego wyboru a także zgoda obu stron na udział w postępowaniu …

Sprawy podlegające mediacji

SPRAWY KARNE Ponieważ jesteśmy państwem należącym do Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani stosować się do wydawanych przez organy unijne decyzji i rekomendacji. Do posiadania w swoim systemie karnym instytucji mediacji zobowiązuje nasz kraj decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej ( 2001/220//WSiSW) z 15 marca 2001r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym. Celem postępowania mediacyjnego w sprawach …

Nieletni sprawca czynu karalnego

W tych mediacjach celem głównym wydaje się być odsuwanie nieletnich od formalnego systemu wymiaru sprawiedliwości przy równoczesnym utrzymaniu świadomości u nieletniego , iż dopuścił się popełnienia czynu zagrożonego karą kodeksową. Najważniejszą korzyścią tego postępowania mediacyjnego wydaje się być możność zrozumienia przez nieletniego istoty zła , jakiego się dopuścił i skutków tego zła dla życia i …

Sprawy cywilne

Na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy „Kodeks postępowania cywilnego” i niektórych innych ustaw , która weszła w życie 10 grudnia 2005 roku , możliwe stało się kierowanie przez sądy do mediacji wszystkich spraw , w których zawarcie ugody jest dopuszczalne (art. 10 k.p.c.) a ugoda wypracowana w mediacji zyskała …

Sprawy gospodarcze

Jedną z wyodrębniających się wyraźnie kategorii spraw cywilnych są sprawy gospodarcze. Mediacja ma tu ułatwiać dochodzenie przez przedsiębiorców praw i należności w obrocie gospodarczym , przy całkowitej ochronie prawnej tych podmiotów , które wybrały alternatywny do sądowego tryb dochodzenia . W szczególności ma w stopniu znaczącym przyspieszyć dochodzenie roszczeń i obniżyć jego koszty , co …

Sprawy rodzinne

To absolutnie szczególna kategoria spraw. Konflikty zwane rodzinnymi , to tak naprawdę konflikty małżonków , w które chcąc nie chcąc wikłane są dzieci.Utrzymywanie konfliktowej sytuacji w rodzinie prowadzi do kryzysów w różnych konfiguracjach i destabilizacji rodziny a ostatecznie całkowitego jej rozpadu. Stopień zniszczenia rodziny jest uwarunkowany ilością konfliktowych wątków , częstotliwością pojawiania się , czasem …

Mediator

Ze względów formalnych ,zgodnie z obowiązującymi przepisami, mediatorem może być osoba godna zaufania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych. Poza wymogami formalnymi panuje przekonanie, iż najważniejszym atrybutem mediatora jest jego emanująca charyzmą osobowość dająca poczucie kompetencji.W tym kontekście można powiedzieć,że mediator to ten, który potrafi „piętrzenie niemożności” przemieniać …

Zasady mediacji

By proces mediacji przebiegał prawidłowo konieczne jest respektowanie przez mediatora i uczestników mediacji następujących zasad : Zasada dobrowolności . Mówi ona o tym, że uczestnicy mediacji przystępują do niej z własnej ,niczym nie przymuszonej woli, ponieważ chcą być twórcami takiego rozstrzygnięcia sporu, które zaspokoi wzajemne roszczenia Stron w stopniu zadowalającym Strony. Mówi ona też, że …

Ugoda i protokół z mediacji

Po przeprowadzeniu mediacji w formie bezpośredniej lub pośredniej , mediator sporządza protokół /sprawozdanie w sprawach karnych /, w którym wskazany jest czas i miejsce mediacji, imiona, nazwiska i adresy Stron, imię nazwisko i adres mediatora a także wynik mediacji. Mediator podpisuje protokół . Protokół nie zawiera ,żadnych informacji z przebiegu mediacji. Odpisy protokołu otrzymują Strony …