Jak zostać mediatorem

Mediator to osoba zajmująca się mediacjami, czyli procesem ugodowego rozwiązania sporu. Zawód ten wiąże się z pośrednictwem między stronami konfliktu. Głównym zadaniem mediatora jest towarzyszenie stronom w czasie prowadzonych przez nie rozmów i dążenie do uzyskania porozumienia. Jak zostać mediatorem sądowym?

Do czynienia możemy mieć z różnego rodzaju mediacjami. Wyróżnia się mediacje cywilne, gospodarcze, karne, pracownicze, rodzinne oraz rówieśnicze. Podzielić można je na mediacje sądowe oraz pozasądowe (uzależnione jest to od aspektu ich wszczęcia), a także pośrednie i bezpośrednie (odnosi się to do aspektu komunikacji stron).

By móc wykonywać zawód mediatora, spełnić należy szereg warunków formalnych uregulowanych przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2003 roku. Mediatorem może zostać osoba, która:

  • Ukończyła 18 rok życia (dotyczy to mediacji cywilnych).
  • Ukończyła 26 rok życia (odnosi się to do wszystkich pozostałych rodzajów mediacji).
  • Posiada polskie obywatelstwo.
  • Ma pełnię praw cywilnych.
  • Nie była karana na przestępstwo o umyślnym charakterze.
  • Posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do dokładnego i sumiennego zadań związanych w bezpośredni sposób z mediacją.
  • Ukończyła trwające 40 godzin szkolenie z zakresu mediacji (dotyczy to mediacji innych niż cywilne).

Aby zostać mediatorem sądowym, niezbędne będzie ukończenie studiów wyższych na kierunkach, takich jak pedagogika, psychologia, socjologia czy resocjalizacja. Wiedzę na temat mediacji zdobyć można również na studiach podyplomowych. Przed rozpoczęciem wykonywania zawodu, mediator zdobyć musi doświadczenie praktyczne w czasie różnego rodzaju praktyk i staży. Niezbędny będzie również wpis na listę osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowań mediacyjnych w Sądzie Okręgowym.

Jakie cechy charakteryzują dobrego mediatora? Jest to osoba neutralna, bezstronna, podchodząca do obu stron konfliktu z szacunkiem i podejmująca się mediacji dobrowolnie. Równie istotny jest obiektywizm, opanowanie oraz uczciwość. Mediator powinien także posiadać zdolność aktywnego słuchania oraz być osobą elastyczną i dobrze zorganizowaną.

Co dokładnie należy do obowiązków mediatora? Zajmuje się on między innymi kontaktowaniem ze stronami w danej sprawie, wyjaśnianiem im zasad oraz celów mediacji i uzyskiwaniem zgody na ich rozpoczęcie. Dodatkowo, poznaje on racje obu stron i diagnozuje przyczyny konfliktu, a następnie wypracowuje stosowną strategię działania. Mediator powinien również stwarzać odpowiednie warunki do wymiany poglądów pomiędzy stronami, wspierając w dotarciu do istoty konfliktu i jego rozwiązaniu. Oprócz tego, osoba wykonująca ten zawód wspiera podczas tworzenia treści ugody, sporządza protokół z mediacji i przekazuje go sądowi. Podczas codziennej pracy, mediator powinien przestrzegać Kodeksu Etyki Mediatora oraz kierować się zasadą: „po pierwsze nie szkodzić.”

Mediacja rozliczana może być zarówno godzinowo, jak i ryczałtowo.