Podstawa prowadzenia mediacji

Podstawą do przeprowadzenia mediacji jest zgoda Stron konfliktu by znaleźć rozstrzygnięcie przy udziale mediatora. Strony decydują się wówczas na mediację umowną , którą przeprowadza się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stronami , w której określony jest przedmiot mediacji i wskazana osoba mediatora lub sposób jego wyboru a także zgoda obu stron na udział w postępowaniu mediacyjnym.

Jeśli konflikt uniemożliwia zawarcie takiej umowy wszczęcia mediacji może dokonać jedna ze Stron , gdy zgłasza się do mediatora wraz z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji i potwierdzeniem dostarczenia kopii wniosku drugiej Stronie.

Mediację uważa się za podjętą przez drugą Stronę , jeśli ta w terminie 7 dni od otrzymania wniosku nie wyrazi sprzeciwu wobec udziału w mediacji lub osoby mediatora.

W przypadku spraw znajdujących się już w sądzie , podstawą dla mediacji jest postanowienie sądu.

Sąd wydaje takie postanowienie wówczas , gdy Strony same się o nie zwrócą lub wyrażą zgodę na udział w mediacji zaproponowanej przez sąd.

Postanowienie takie zostaje przesłane przez sąd bezpośrednio do stałego mediatora wybranego z listy lub do instytucji zaufania publicznego , w której tacy mediatorzy pracują.