Sprawy rodzinne

To absolutnie szczególna kategoria spraw.

Konflikty zwane rodzinnymi , to tak naprawdę konflikty małżonków , w które chcąc nie chcąc wikłane są dzieci.Utrzymywanie konfliktowej sytuacji w rodzinie prowadzi do kryzysów w różnych konfiguracjach i destabilizacji rodziny a ostatecznie całkowitego jej rozpadu.

Stopień zniszczenia rodziny jest uwarunkowany ilością konfliktowych wątków , częstotliwością pojawiania się , czasem trwania a w szczególności indywidualnymi sposobami radzenia sobie z konfliktem i kryzysem u każdego członka rodziny.

Przebieg i wynik mediacji jest uwarunkowany stopniem zniszczenia rodziny.

W przypadku rozwodzących się małżeństw z małoletnimi dziećmi , największą trudnością naturalną i psychologiczną jest pogodzenie rozerwalności więzi partnerskiej z nierozerwalnością więzi rodzicielskiej i kontynuowanie relacji z dziećmi w ramach nieistniejącej już relacji z małżonkiem.

Jest nieuniknionym w takiej sytuacji , przeżywanie frustracji spowodowanej poczuciem straty i innych uczuć z tym związanych , jak złość , zazdrość , wrogość , chęć odwetu itp.

Mniej więcej z taką właśnie sytuacją spotyka się mediator rodzinny.

Sprawy rodzinne do mediacji trafiają na podstawie postanowienia sądu lub dobrowolnej umowy Stron.

Rozumiejąc złożoność i specyfikę spraw rodzinnych o rozwód i separację , ustawodawca przewidział możliwość kierowania Stron do mediacji przez sąd dwukrotnie :

 • pierwszy raz podczas pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę;
 • drugi raz w każdym stanie sprawy.

Nie odbiera to stronom możliwości skorzystania z mediacji trzeci raz – na zasadach mediacji umownej.

Przedmiotem mediacji w sprawach rodzinnych może być :

 • pojednanie małżonków;
 • ustalenie warunków rozwodu;
 • sprawy majątkowe;
 • zaspokojenie potrzeb rodziny po rozwodzie;
 • sprawowanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie;
 • realizacja kontaktów. 

Ustalenia rodziców dotyczące dzieci po rozwodzie zostają spisane w mediacji w formie dokumentu zwanego „Planem rodzicielskim”, który jest formą pisemnego zobowiązania się rodziców przed sądem do współdziałania po rozwodzie dla dobra wspólnych , małoletnich dzieci.

Zgodnie ze wskazaniami „Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”( art 96§4 k.r.o) , w postępowaniu mediacyjnym mogą brać udział i biorą dzieci. O ile tylko pozwalają na to okoliczności /np stan umysłu , stopień dojrzałości dziecka /, wypowiadają się one w ważnych dla siebie sprawach.

W czasie nieobecności dzieci , na mediatorze spoczywa przywilej pamiętania o sprawach dzieci i przypominania o nich rodzicom w sytuacjach , gdy umykają ich uwadze.

Nie podejmuje się mediacji w sytuacji , gdy :

 • u jednej lub obu Stron występuje choroba psychiczna , zaburzenia funkcji psychicznych albo upośledzenie umysłowe;
 • u jednej lub obu Stron występuje uzależnienie od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
 • w rodzinie ma lub miała miejsce przemoc;
 • u jednej lub obu Stron widoczne są silne emocje lub niedawne traumatyczne przeżycia uniemożliwiające racjonalny osąd rzeczywistości i skupianie się na przyszłości;
 • widoczna jest przewaga sił u jednej ze Stron uniemożliwiająca utrzymanie równowagi mediacyjnej.

Czas na przeprowadzenie mediacji określony przez sąd to 31 dni, chyba że strony zgodnie wniosły o wydłużenie tego terminu.

Za mediację rodzinną płacą Strony wg zasad obowiązujących w mediacjach cywilnych.