Sprawy gospodarcze

Jedną z wyodrębniających się wyraźnie kategorii spraw cywilnych są sprawy gospodarcze.

Mediacja ma tu ułatwiać dochodzenie przez przedsiębiorców praw i należności w obrocie gospodarczym , przy całkowitej ochronie prawnej tych podmiotów , które wybrały alternatywny do sądowego tryb dochodzenia . W szczególności ma w stopniu znaczącym przyspieszyć dochodzenie roszczeń i obniżyć jego koszty , co w efekcie będzie uwalniało przedsiębiorców z przewlekłości postępowań sądowych na rzecz działalności , do jakiej są faktycznie powołani.

Podstawą do przeprowadzenia mediacji gospodarczej może być umowa podmiotów ale także jednorazowe skierowanie sądowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , ugoda mediacyjna jest tytułem egzekucyjnym na równi np. z wyrokiem sądu polubownego a po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem.

W przypadku mediacji umownych , koszty mediacji zostają określone w umowie o mediację zawieranej pomiędzy Stronami a mediatorem.

Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym nie doszło do zawarcia ugody albo nie została ona zatwierdzona przez sąd , to koszty mediacji wejdą w skład kosztów procesu pod warunkiem , że Strony skierują sprawę na drogę sądową w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia mediacji lub uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie zatwierdzenia ugody.

W mediacjach gospodarczych ze skierowania sądowego, koszty mediacji zawsze wchodzić będą w skład kosztów procesu. Przy skierowaniu sądowym będzie też zasadą , że w razie zawarcia ugody przed mediatorem , koszty mediacji zniosą się wzajemnie , chyba że Strony postanowią inaczej.

Jeżeli doszło do zawarcia ugody przed mediatorem , będzie podlegało zwrotowi ¾ wpisu sądowego.