Sprawy cywilne

Na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy „Kodeks postępowania cywilnego” i niektórych innych ustaw , która weszła w życie 10 grudnia 2005 roku , możliwe stało się kierowanie przez sądy do mediacji wszystkich spraw , w których zawarcie ugody jest dopuszczalne (art. 10 k.p.c.) a ugoda wypracowana w mediacji zyskała moc prawną ugody sądowej , po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 183 §2 k.p.c.).

Zgodnie z art.183 § 3 k.p.c , sąd odmawia zatwierdzenia ugody mediacyjnej wówczas , gdy jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa a także , gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Koszty mediacji cywilnych ponoszą Strony mediacji.

W wypadku zawarcia ugody mediacyjnej podlega zwrotowi część opłaty sądowej wnoszonej przy wszczęciu postępowania. Są to ¾ kwoty wpisu sądowego.