Zasady mediacji

By proces mediacji przebiegał prawidłowo konieczne jest respektowanie przez mediatora i uczestników mediacji następujących zasad :

Zasada dobrowolności

.
Mówi ona o tym, że uczestnicy mediacji przystępują do niej z własnej ,niczym nie przymuszonej woli, ponieważ chcą być twórcami takiego rozstrzygnięcia sporu, które zaspokoi wzajemne roszczenia Stron w stopniu zadowalającym Strony.
Mówi ona też, że jeśli któraś ze Stron uzna, iż przebieg mediacji nie wskazuje na osiągnięcie satysfakcjonującego ją porozumienia, może w każdej chwili z uczestniczenia w mediacji zrezygnować.
Zasada ta mówi również o dobrowolności mediatora , który podejmuje się prowadzenia mediacji niczym nie przymuszony, dla realizacji celu Stron , jakim jest porozumienie , jednak gdy uzna ,iż istnieją przeszkody uniemożliwiające mu należyte wypełnienie roli, również może z prowadzenia mediacji zrezygnować.

Zasada poufności.

Dotyczy zarówno stron, jak i mediatora.
Mediator zobowiązany jest do zatrzymania w tajemnicy faktów, o których dowiedział się w czasie mediacji , chyba że Strony zgodnie zwolnią go z tego obowiązku.
Mediator nie może też występować w procesie cywilnym w charakterze świadka w związku z prowadzoną przez niego mediacją.
Jeśli chodzi o Strony, to bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem na oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

Zasada bezstronności mediatora.

Mówi ona o tym, że mediator nie przychyla się do stanowiska żadnej ze Stron uczestniczących w mediacji a mediację stara się prowadzić tak by Strony biorące w niej udział znajdowały się w pozycji względnej równowagi negocjacyjnej.
Stronom mediacji ta zasada mówi, iż nie mogą oczekiwać od mediatora, iż będzie on reprezentował i bronił interesów jednej z nich.
Mediator jest „strażnikiem” dialogu i porozumienia dla przyszłości satysfakcjonującej obie Strony.

Zasada neutralności.

Odnosi się do stylu prowadzenia mediacji, w którym mediator nie narzuca Stronom swoich rozwiązań, ponieważ nie będąc Stroną konfliktu nie może tych rozwiązań znać. Zasada ta zakłada i przyjmuje, że tylko Strony mogą wiedzieć, co będzie dobrym rozwiązaniem w ich sprawie. Mediator „wsłuchując się w dialog uczestników” pomaga porządkować pojawiające się wątki i treści, pomaga nazywać, nadawać znaczenia. Zawsze to jednak Strony decydują o tym, czego chcą.
Dla Stron mediacji ta zasada znaczy tyle,że nie mogą oczekiwać od mediatora, że będzie twórcą rozwiązań w ich sprawie.

Zasada akceptowalności mediatora.

Wskazuje na rozumienie przez mediatora i szanowanie dla dobra porozumienia w mediacji pewnych czynników psychologicznych, które powodują,że w ludzkim przeżyciu nie wszystkie osoby mogą być akceptowane i że taką osobą może być także dla Strony mediator.
Dla Strony znaczy ona tyle,że nie powinna ukrywać faktu nie akceptacji mediatora , tylko dla dobra potencjalnego porozumienia, powinna ujawnić go mediatorowi, jak najszybciej.