Sprawy podlegające mediacji

SPRAWY KARNE

Ponieważ jesteśmy państwem należącym do Unii Europejskiej, jesteśmy zobowiązani stosować się do wydawanych przez organy unijne decyzji i rekomendacji.

Do posiadania w swoim systemie karnym instytucji mediacji zobowiązuje nasz kraj decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej ( 2001/220//WSiSW) z 15 marca 2001r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym.

Celem postępowania mediacyjnego w sprawach karnych jest dać sprawcy szansę zadośćuczynienia krzywdzie poprzez wyjaśnienie, przeproszenie, zobowiązanie do konkretnych działań na rzecz ofiary.

Mediacja jest jedyną szansą w procedurze karnej na spotkanie się ofiary ze sprawcą w rozmowie, co daje ofierze i sprawcy poczucie uczestniczenia w sprawiedliwości naprawczej, którą osobiście w danej chwili tworzą.

Podmiotami uprawnionymi do kierowania spraw karnych do mediacji są:
w postępowaniu przygotowawczym – prokurator i policja;

    • w publicznoskargowym postępowaniu sądowym – sąd;
    • w sprawach prywatnoskargowych – sąd;
    • w postępowaniu wykonawczym – sąd wykonujący kary o charakterze nieizolacyjnym oraz sąd penitencjarny.

 

Sąd podejmując decyzję o skierowaniu sprawy do mediacji w postępowaniu karnym, kieruje się jedyną przesłanką określoną precyzyjnie w kpk, która mówi, że pokrzywdzony i oskarżony wystąpili z inicjatywą albo zgadzają się na skierowanie sprawy do mediacji.

Strony muszą świadomie i dobrowolnie wyrazić zgodę na uczestniczenie w mediacji.

W sprawach publicznoskargowych pozytywny wynik mediacji może wpłynąć na złagodzenie wniosków prokuratora oraz postanowień sądu , co wydaje się szczególnie ważne w przypadku spraw z udziałem osób najbliższych.

W przypadku przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego a dotyczących osób najbliższych – z wyjątkiem przestępstw o czyn z art.197 k.k. – pozytywny wynik mediacji może spowodować zgodę organu procesowego na wycofanie wniosku o ściganie przez pokrzywdzonego.

W sprawach prywatnoskargowych pozytywny wynik mediacji skutkuje tym samym , co pozytywny wynik postępowania pojednawczego, czyli umorzeniem postępowania.

W sprawach prywatnoskargowych mediacja jest alternatywą formalnego postępowania sądowego.

Koszty mediacji ponosi Skarb Państwa.