Ugoda i protokół z mediacji

Po przeprowadzeniu mediacji w formie bezpośredniej lub pośredniej , mediator sporządza protokół /sprawozdanie w sprawach karnych /, w którym wskazany jest czas i miejsce mediacji, imiona, nazwiska i adresy Stron, imię nazwisko i adres mediatora a także wynik mediacji. Mediator podpisuje protokół .
Protokół nie zawiera ,żadnych informacji z przebiegu mediacji.
Odpisy protokołu otrzymują Strony a oryginał jest niezwłocznie składany przez mediatora we właściwym sądzie.
Jeśli doszło do podpisania przez Strony ugody, jest ona dołączana do protokołu , jako jego integralna część wraz z wnioskiem o zatwierdzenie jej przez Sąd .Jeśli podlega ona wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją poprzez nadanie klauzuli wykonalności.
Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.